Meclis Karar Özetleri

03.03.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1093
12-03-2014
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ         SAATİ    DÖNEM   TOPLANTI  BİRLEŞİM  OTURUM
03.03.2014    PAZARTESİ   17.00        2014            3              1               1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Ali ERDOĞAN, Üyeler; Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Emel TAYLAN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Mehmet Hamdi AVŞAR, Kadir USLU, Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

1. 2014 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediyemiz ihtiyaçları için bankalardan çekilmesi planlanan 2.850.000,00 TL bedelli ve en fazla 48 ay vadeyle talep edilen nakti/gayrinakti kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede hertürlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun görüşülmesi.
3. Bakanlar Kurulunun 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamesinin Eki Karar’ın 1inci maddesinde "Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” denildiğinden, engellilerin ikametgahlarında indirimli su tarifesinden yararlanması konusunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 4728 ada, 6 parselde kayıtlı 3751.24 m² miktarındaki imar planında eğitim tesis alanı olan arsada, taşınmaz üzerine eğitim tesisi yapılmasına dair şartlı bağışın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca ekli protokole göre kabulü konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Uşak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İlimiz merkez Cumhuriyet mahallesinde Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesini istemektedir. 5393 sayılı belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğüne Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesi ve anılan kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6. Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı 9182,61 m² miktarındaki imar planında spor tesisi alanı olan arsada, Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebi üzerine 07.02.2014 tarih ve 2014/147 sayılı Uşak Belediye Meclisinin kararı ile tahsisi için karar alınmıştır. Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 18.02.2014 tarih ve 474 sayılı yazılarında, ilgili Meclis kararında alınan Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan tahsisin, Spor Genel Müdürlüğüne yapılması istenmektedir. Tahsisi istenilen Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda alınan Meclis Kararının, Spor Genel Müdürlüğü olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 6 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediyemiz aleyhine Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2012/26 E. Sayılı dosyası ile ilimiz Durak Mahallesi 327 ada 46 parsel (eski 23-24) taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne dair, Belediye Meclisinin 07.07.2006 tarih 196 sayılı kararının iptali istemi ile Özgöbek Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, mahkemenin 2013/1402 K. sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş bulunmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.11.2013 tarih ve 420 sayılı yazılarında; Mahkeme kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması zorunluluğundan bahsedilerek; yürütmenin durdurulması kararı gereği, gerekli işlemlerin icrası ve Mahkeme kararında tespit edilen eksikleri giderici şekilde yeni bir planlama çalışmasının görüşülerek karara bağlanması.
10. Şakir UZCAN’ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 215 numaralı parselde 26.12.2001 tarihinde İller Bankası tarafından plan hazırlanmış olup 08.01.2007 yılında yapılan revizyon imar planı ile aykırılık ve mağduriyet oluşturulduğundan plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11. Belediyemiz aleyhine Manisa 2. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2013/152 E. Sayılı dosyası ile Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 182 ve 183 sayılı taşınmazların kamulaştırılması yahut plan değişikliği yapılması isteminin reddedilmesi üzerine ikam edilen davada Mahkemenin 2014/24 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24.02.2013 tarih ve 154321 sayılı yazılarında; Mahkeme kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması zorunluluğundan bahsedilerek; imar planı tadilatı gerçekleştirilmek üzere konunun Belediye Meclisinin gündemine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediyemiz Bünyesinde çalıştırılması düşünülen Eğitmen ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
13. Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 72. Maddesine ilişkin iptal istemi ile açılan Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2013/396 E. Selahattin AKÇİÇEK davasında, mahkemenin 23.01.2014 tarih ve 2014/75 K. Sayılı kararı ile yönetmeliğin 72. Maddesinde yer alan "Belediye Encümenince 1608 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca 3 günden 15 güne kadar, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 4 güne kadar ticaret ve sanattan mene karar verilir.” İle "Verilen ticaret ve sanattan men cezası süresince araç Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere çekilerek bağlanır. " hükümlerinin iptaline karar vermiş bulunmaktadır. Mahkeme kararı gereği Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 72. Maddesindeki ilgili hükümlerin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
14. İlave Madde 1: Bir Eylül İlköğretim Okulu öğrencilerin okul giriş, çıkışlarında huzurlu ve rahat girip, çıkabilmeleri için Güneş Sokak tarafına kasis ve ışık konulması, Tekin Sokakta bulunan köy minibüs durağının kaldırılması ve park yasağı levhası konulması, ayrıca plastik dubaların konulması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15. İlave Madde 2: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 104 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16. İlave Madde 3: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada, 104 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. İlave Madde 4: İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi 2749 ada 1 numaralı parselde yer alan Oto Galericileri Hizmet Alanında uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :

1. 2014 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17. İlave Madde 4: İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi 2749 ada 1 numaralı parselde yer alan Oto Galericileri Hizmet Alanında uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi 2749 ada 1 numaralı parselde yer alan Oto Galericileri Hizmet Alanında uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Belediyemiz ihtiyaçları için bankalardan çekilmesi planlanan 2.850.000,00 TL bedelli ve en fazla 48 ay vadeyle talep edilen nakti/gayrinakti kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve dier her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede hertürlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ihtiyaçları için bankalardan çekilmesi planlanan 2.850.000,00 TL bedelli ve en fazla 48 ay vadeyle talep edilen nakti/gayrinakti kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde kredi kullanılacak bankaya dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede hertürlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalamaya, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir temlik etmeye, belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Kudret ERDEM, Mehmet Hamdi AVŞAR, Kadir USLU ve Aytekin AKIN’ın 4 ret, Orhan TAMER, Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU ve Emel TAYLAN’ın 10 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Mehmet DEMİRHİNDİ oturuma katılmıştır.)
3. Bakanlar Kurulunun 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamesinin Eki Karar’ın 1inci maddesinde "Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” denildiğinden, engellilerin ikametgahlarında indirimli su tarifesinden yararlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bakanlar Kurulunun 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamesinin Eki Karar’ın 1inci maddesinde "Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” denildiğinden, engellilerin ikametgahlarında indirimli su tarifesinden yararlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Türkan TOKER oturumdan ayrılmıştır.)
4. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 4728 ada, 6 parselde kayıtlı 3751.24 m² miktarındaki imar planında eğitim tesis alanı olan arsada, taşınmaz üzerine eğitim tesisi yapılmasına dair şartlı bağışın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca ekli protokole göre kabulü konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 4728 ada, 6 parselde kayıtlı 3751.24 m² miktarındaki imar planında eğitim tesis alanı olan arsada, taşınmaz üzerine eğitim tesisi yapılmasına dair şartlı bağışın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca ekli protokole göre kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Uşak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İlimiz merkez Cumhuriyet mahallesinde Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesini istemektedir. 5393 sayılı belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğüne Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesi ve anılan kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İlimiz merkez Cumhuriyet mahallesinde Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesini istemektedir. 5393 sayılı belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğüne Ata park içerisinde uygun bir yerin tahsis edilmesi ve anılan kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Türkan TOKER oturuma katılmış, Mehmet Emin AKYAY ile Necat ÇOLAK oturumdan ayrılmıştır.)

(Üyelerden Utku DEMİRÖZ oturuma katılmıştır.)

Belediye Başkanı : Ali ERDOĞAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.03.2014 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.


Ali ERDOĞAN         Kadir USLU     Orhan TAMER
Belediye Başkanı          Katip               Katip
(Meclis Başkanı)

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu