Meclis Karar Özetleri

03.05.2013 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri

2458
31-05-2013

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ GÜNÜ SAATİ DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM OTURUM
03.05.2013 CUMA 17.00 2013 5 2 1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN, Üyeler; Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Hüsamettin DAYAN, Talat DOĞRU, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Nurullah CAHAN, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Emel TAYLAN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR, Kadir USLU, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

4. Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın 03.04.2013 tarih ve 270 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan; "İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde bulunan toplamda 4102,91 m2 büyüklüğündeki 9 adet arsanın planının Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi” konusunda geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ibaresinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebine istinaden, K22-c-13-a-2c ve K22-c-13-a-3b paftalar, 532 ada,1 ve 2 numaralı parsellerde akaryakıt+LPG ve dinlenme tesisi ayrılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içinde, Rukiye AKÇAY vekili Av. Hüseyin Ufuk UĞUR tarafından yapılan 1 adet itirazının görüşülerek karara bağlanması.
6. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Belediyemiz sınırları içerisinde ‘Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Projesi’ kapsamında projeye eklenecek olan 700 metrelik dere yatağı güzergahının ve çevresinin imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2013 yatırım programları dâhilinde kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji sağlayabilmek için trafo alanlarına ihtiyaçları olduğundan bahsedilmektedir. İlgili talep için hazırlanan imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
8. Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 30L-IIIa pafta, 339 ada 20 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
9. Asm İnci İnşaat Ltd. Şti. adına Nurettin KÜÇÜKKAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 29M-Ib pafta, 823 ada, 2 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
10. Zeki TEKİR’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IId pafta, 5672 ada 1-9 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
11. Ali BÖREKÇİOĞLU’nun İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 333 ada, 6 numaralı parselin imar durumunun 2008/177 esas, 2009/536 karar nolu Manisa Bölge İdare Mahkemesi Kararına istinaden, 1996 yılında Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış uygulama imar planındaki haline getirilmesine yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 287 sayılı kararı ile yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2010 tarih ve 414 sayılı kararıyla düzenlenen Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A-Genel Hükümler bölümünün 9. Maddesinin kaldırılarak, 13. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 4 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat 219-220 nolu bürolar 06.10.2008 tarih ve 624 sayılı Encümen kararıyla 3 (üç) yıllığına Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmiş olup, tahsis süresinin sona erdiği ve ilgili büroların Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden tahsis edilip edilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat No:238/a nolu büronun 06.04.2010 tarih ve 169 sayılı Meclis kararı ile 3 (üç) yıllığına aylık 55,00 TL. bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05.04.2013 tarihinde sona erdiği ve ilgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise tahsis bedeli ve süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü Maddesi ve 75 inci Maddesi kapsamında Belediyemiz ile Raket Tenis Amatör Spor kulübü işbirliğinde Dünya Klasmanında 100-150 inci sıradaki tenisçilerin katılacağı müsabakaların organizasyonunda adı geçen kulüp ile işbirliği yapılması saha, malzeme ve hakem giderlerinin Belediyemizce karşılanması, ilgili kulüp tarafından ödüllerin teminini (gerektiğinde kulüp sponsor bulabilir) işlemlerin yürütülmesi ve gerekmesi halinde Başkanlıkça uygun bulunacak miktarda kulübe nakdi yardım yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19. Belediyemize ait açılacak olan Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğin toptan ve perakende satış fiyatlarının belirlenmesi, fiyat değişiklikleri ve yeni mamuller içinde Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı hayvan pazarı için 4 adet Özel Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için, yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere, Belediye Meclisince Özel Güvenlik izni alınıp alınmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21. Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23. İlave Madde 1: S.S.Uşak Bireylül Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin uygun bir alanda arsa tahsis edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
24. İlave Madde 2: 5393sayılı Belediye Kanununun 14.madde (b) bendine göre değerlendirilen, Türkiye genelindeki tenis turnuvasında 9 yaş grubu erkeklerde 1.ve 3.olarak İlimizi başarı ile temsil ederek derece alan öğrencilere ve tenis antrenörüne hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 2012/302 Sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğine göre 01.04.2013 tarihinde Elektronik Bilet ve Hat Rotasyon Sistemine geçildiği Üyelerinin Hak edişlerde 1.570 TL para aldıkları Bunun 1.000 TL sini yakıt olarak ödedikleri kalan 500.TL nin masrafı karşılamadığı, Belediyemize Ödenmesi gereken 9.000TL ödenmesinin mümkün olmadığı belirtiklerinden konunun görüşülerek karara bağlanması.
26. İlave Madde 4: Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda yeni oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, isim verilmesi konusunun görüşülmesi.
27. İlave Madde 5: Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Akıllı Bilet Sistemi ile topladığı yolcu ücreti hak edişlerinin paylaştırılmasında adalet ve yerindeliği sağlayarak eksik çalışanlarla fazla çalışan arasındaki adaletsiz paylaşımı önlemek amacı ile 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 nci maddesinin (b) bendine göre hazırlanan; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hak ediş Usül ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
28. İlave Madde 6: 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p maddesi uyarınca Uşak Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 2013/70 sayılı Kararı ile belirlenen Toplu Taşıma Bilet Tarifeleri ile Elektronik Kart Ücretleri tarifesinde; Engelli Vatandaşlarımızdan Engelli bilet bedeli =ücretsiz yerine en az %40 ve üzeri engellilerden indirimli bilet bedeli=0.95 TL Tek Kullanımlık bilet Bedelinin=1.90 TL yerine 1.50.TL olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29. İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1, 2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
30. İlave Madde 8: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parsel nolu tarlalarının fabrikalarının büyüme sahası içinde olduğundan, sanayi alanı içine alınması yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
31. İlave Madde 9: Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde, 1675 ada, 8-9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği yaptırmak yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
32. İlave Madde 10: Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33. İlave Madde 11: Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34. İlave Madde 12: Mülkiyeti Yılmaz KÜÇÜKÇAKIN ve Fazile KELEŞ’e ait İlimiz Kuyucak Köyü 754 ve 755 parsellerin %10 nunu 18.madde uygulamasında zayiat ve Sosyal Tesis alanında kullanılması için şartlı bağış yapma taleplerinin görüşülmesi.
35. İlave Madde 13: Ali Osman ÇELİK ve müşterekleri V. İbrahim DAĞGEZEN’in İlimiz, Ünalan Mahallesi, 347 ada, 2, 3, 4, 6 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
36. İlave Madde 14: İlimizde kısa bir süre önce başlayan kartlı ulaşım sistemi ve bu sistem ile beraber düzenlenen ulaşım ücret tarifesi ve indirimler ile ilgili Uşak Merkez İlçe sınırlarında kamu adına kamunun doğru bilgilenmesi için çalışan ve bu uğurda yoğun gayret gösteren basın çalışanlarına, basın kuruluşlarının personellerine, indirimli yada bedelsiz olarak ulaşım kartı belediyemiz tarafından verilmesi talep etmekteyim. Çünkü kamu adına vazife yürüten basın mensuplarının ulaşım ihtiyaçlarının çoğu haber takip ederken olmaktadır. Türkiye’de bir çok belediye basın çalışanlarına bu tür ulaşım imkanlarının sağlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :

Gündem maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce Üyelerden Osman Nejat ARAT oturumdan ayrılmıştır.

4. Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın 03.04.2013 tarih ve 270 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan; "İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde bulunan toplamda 4102,91 m2 büyüklüğündeki 9 adet arsanın planının Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi” konusunda geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ibaresinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, olarak değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın 03.04.2013 tarih ve 270 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan; "İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde bulunan toplamda 4102,91 m2 büyüklüğündeki 9 adet arsanın planının Yurt Alanı olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi” konusunda geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ibaresinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, olarak değiştirilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 4 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesinde üyelerden Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU oy kullanmamıştır.)
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebine istinaden, K22-c-13-a-2c ve K22-c-13-a-3b paftalar, 532 ada,1 ve 2 numaralı parsellerde akaryakıt+LPG ve dinlenme tesisi ayrılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içinde, Rukiye AKÇAY vekili Av. Hüseyin Ufuk UĞUR tarafından yapılan 1 adet itirazının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebine istinaden, K22-c-13-a-2c ve K22-c-13-a-3b paftalar, 532 ada,1 ve 2 numaralı parsellerde akaryakıt+LPG ve dinlenme tesisi ayrılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içinde, Rukiye AKÇAY vekili Av. Hüseyin Ufuk UĞUR tarafından yapılan 1 adet itiraz oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ali ERDOĞAN, Nurullah CAHAN, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Emel TAYLAN, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ ve Necat ÇOLAK’ın 15ret, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 kabul oylarına karşılık itiraz oy çokluğu ile ret edilmiştir.(Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN ret oyu kullanmıştır.)
6. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Belediyemiz sınırları içerisinde ‘Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Projesi’ kapsamında projeye eklenecek olan 700 metrelik dere yatağı güzergahının ve çevresinin imar planlarına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğü’nün Belediyemiz sınırları içerisinde ‘Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Taşkın Koruma Projesi’ kapsamında projeye eklenecek olan 700 metrelik dere yatağı güzergahının ve çevresinin imar planlarına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)
7. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2013 yatırım programları dâhilinde kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji sağlayabilmek için trafo alanlarına ihtiyaçları olduğundan bahsedilmektedir. İlgili talep için hazırlanan imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2013 yatırım programları dâhilinde kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji sağlayabilmek için trafo alanlarına ihtiyaçları olduğundan bahsedilmektedir. İlgili talep için hazırlanan imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)
8. Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 30L-IIIa pafta, 339 ada 20 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Gökçeoğulları Mobilya İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 30L-IIIa pafta, 339 ada 20 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)
9. Asm İnci İnşaat Ltd. Şti. adına Nurettin KÜÇÜKKAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 29M-Ib pafta, 823 ada, 2 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Asm İnci İnşaat Ltd. Şti. adına Nurettin KÜÇÜKKAYA’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 29M-Ib pafta, 823 ada, 2 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)
10. Zeki TEKİR’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IId pafta, 5672 ada 1-9 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Zeki TEKİR’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 29L-IId pafta, 5672 ada 1-9 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)
11. Ali BÖREKÇİOĞLU’nun İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 333 ada, 6 numaralı parselin imar durumunun 2008/177 esas, 2009/536 karar nolu Manisa Bölge İdare Mahkemesi Kararına istinaden, 1996 yılında Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış uygulama imar planındaki haline getirilmesine yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Ali BÖREKÇİOĞLU’nun İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 333 ada, 6 numaralı parselin imar durumunun 2008/177 esas, 2009/536 karar nolu Manisa Bölge İdare Mahkemesi Kararına istinaden, 1996 yılında Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış uygulama imar planındaki haline getirilmesine yönelik talebinin görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU’nun 15 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin oylamasında Başkan Ali ERDOĞAN kabul oyu kullanmıştır.)


Ali ERDOĞAN Kadir USLU Orhan TAMER Belediye Başkanı Katip Katip
(Meclis Başkanı)


12. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 2 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden, Orhan TAMER, Utku DEMİRÖZ, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR ve Kadir USLU oturumdan ayrılmıştır.)
13. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 287 sayılı kararı ile yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2010 tarih ve 414 sayılı kararıyla düzenlenen Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A-Genel Hükümler bölümünün 9. Maddesinin kaldırılarak, 13. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 287 sayılı kararı ile yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 02.09.2010 tarih ve 414 sayılı kararıyla düzenlenen Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A-Genel Hükümler bölümünün 9. Maddesinin kaldırılarak, 13. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunda Komisyonda görüşülen 9.maddenin Genel Hükümler bölümünden kaldırılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necat ÇOLAK’ın 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 4 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 4 adet imar planı değişiklik taleplerinin içersinde bulunan 1. ve 2.dosyanın Gündem dışı bırakılması, 3. ve 4.dosyaların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2013 yılı gider bütçesinde; ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında Müdürlükten geldiği şekliyle aktarma yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat 219-220 nolu bürolar 06.10.2008 tarih ve 624 sayılı Encümen kararıyla 3 (üç) yıllığına Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmiş olup, tahsis süresinin sona erdiği ve ilgili büroların Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden tahsis edilip edilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat 219-220 nolu bürolar 06.10.2008 tarih ve 624 sayılı Encümen kararıyla 3 (üç) yıllığına Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmiş olup, tahsis süresinin sona erdiğinden, ilgili büroların Cumhuriyet Başsavcılığına 3 yıl ibaresinin 1 yıl olarak değiştirilerek, müdürlükten geldiği şekliyle tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17. Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat No:238/a nolu büronun 06.04.2010 tarih ve 169 sayılı Meclis kararı ile 3 (üç) yıllığına aylık 55,00 TL. bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05.04.2013 tarihinde sona erdiği ve ilgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise tahsis bedeli ve süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Belediye İşhanı 2.Kat No:238/a nolu büronun 06.04.2010 tarih ve 169 sayılı Meclis kararı ile 3 (üç) yıllığına aylık 55,00 TL. bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05.04.2013 tarihinde sona erdiği ve ilgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğüne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise tahsis bedeli ve süresinin belirlenmesi konusunun Günden Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü Maddesi ve 75 inci Maddesi kapsamında Belediyemiz ile Raket Tenis Amatör Spor kulübü işbirliğinde Dünya Klasmanında 100-150 inci sıradaki tenisçilerin katılacağı müsabakaların organizasyonunda adı geçen kulüp ile işbirliği yapılması saha, malzeme ve hakem giderlerinin Belediyemizce karşılanması, ilgili kulüp tarafından ödüllerin teminini (gerektiğinde kulüp sponsor bulabilir) işlemlerin yürütülmesi ve gerekmesi halinde Başkanlıkça uygun bulunacak miktarda kulübe nakdi yardım yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü Maddesi ve 75 inci Maddesi kapsamında Belediyemiz ile Raket Tenis Amatör Spor kulübü işbirliğinde Dünya Klasmanında 100-150 inci sıradaki tenisçilerin katılacağı müsabakaların organizasyonunda adı geçen kulüp ile işbirliği yapılması saha, malzeme ve hakem giderlerinin Belediyemizce karşılanması, ilgili kulüp tarafından ödüllerin teminini (gerektiğinde kulüp sponsor bulabilir) işlemlerin yürütülmesi ve gerekmesi halinde Başkanlıkça uygun bulunacak miktarda kulübe nakdi yardım yapılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19. Belediyemize ait açılacak olan Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğin toptan ve perakende satış fiyatlarının belirlenmesi, fiyat değişiklikleri ve yeni mamuller içinde Encümene yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait açılacak olan Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğin toptan ve perakende satış fiyatlarının belirlenmesi, fiyat değişiklikleri ve yeni mamuller içinde Encümene yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı hayvan pazarı için 4 adet Özel Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için, yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere, Belediye Meclisince Özel Güvenlik izni alınıp alınmaması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı hayvan pazarı için 4 adet Özel Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için, yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere, Belediye Meclisince Özel Güvenlik izni alınması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21. Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 17 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23. İlave Madde 1: S.S.Uşak Bireylül Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin uygun bir alanda arsa tahsis edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; S.S.Uşak Bireylül Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin uygun bir alanda arsa tahsis edilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24. İlave Madde 2: 5393sayılı Belediye Kanununun 14.madde (b) bendine göre değerlendirilen, Türkiye genelindeki tenis turnuvasında 9 yaş grubu erkeklerde 1.ve 3.olarak İlimizi başarı ile temsil ederek derece alan öğrencilere ve tenis antrenörüne hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; 5393sayılı Belediye Kanununun 14.madde (b) bendine göre değerlendirilen, Türkiye genelindeki tenis turnuvasında 9 yaş grubu erkeklerde 1.ve 3.olarak İlimizi başarı ile temsil ederek derece alan öğrencilere ve tenis antrenörüne hediye ve plaket verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25. İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 2012/302 Sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğine göre 01.04.2013 tarihinde Elektronik Bilet ve Hat Rotasyon Sistemine geçildiği Üyelerinin Hak edişlerde 1.570 TL para aldıkları Bunun 1.000 TL sini yakıt olarak ödedikleri kalan 500.TL nin masrafı karşılamadığı, Belediyemize Ödenmesi gereken 9.000TL ödenmesinin mümkün olmadığı belirtiklerinden konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 2012/302 Sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğine göre 01.04.2013 tarihinde Elektronik Bilet ve Hat Rotasyon Sistemine geçildiği Üyelerinin Hak edişlerde 1.570 TL para aldıkları Bunun 1.000 TL sini yakıt olarak ödedikleri kalan 500.TL nin masrafı karşılamadığı, Belediyemize Ödenmesi gereken 9.000TL ödenmesinin mümkün olmadığı belirtiklerinden, söz konusu taksitlerinin başlangıcının 2013 yılı 11. Aya (Kasım ayına) ertelenmesi ve taksitlerin bu ayda başlaması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26. İlave Madde 4: Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda yeni oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, isim verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda yeni oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, isim verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27. İlave Madde 5: Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Akıllı Bilet Sistemi ile topladığı yolcu ücreti hak edişlerinin paylaştırılmasında adalet ve yerindeliği sağlayarak eksik çalışanlarla fazla çalışan arasındaki adaletsiz paylaşımı önlemek amacı ile 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 nci maddesinin (b) bendine göre hazırlanan; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hak ediş Usül ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Akıllı Bilet Sistemi ile topladığı yolcu ücreti hak edişlerinin paylaştırılmasında adalet ve yerindeliği sağlayarak eksik çalışanlarla fazla çalışan arasındaki adaletsiz paylaşımı önlemek amacı ile 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 nci maddesinin (b) bendine göre hazırlanan; Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hak ediş Usül ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28. İlave Madde 6: 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p maddesi uyarınca Uşak Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 2013/70 sayılı Kararı ile belirlenen Toplu Taşıma Bilet Tarifeleri ile Elektronik Kart Ücretleri tarifesinde; Engelli Vatandaşlarımızdan Engelli bilet bedeli =ücretsiz yerine en az %40 ve üzeri engellilerden indirimli bilet bedeli=0.95 TL Tek Kullanımlık bilet Bedelinin=1.90 TL yerine 1.50.TL olarak düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p maddesi uyarınca Uşak Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 2013/70 sayılı Kararı ile belirlenen Toplu Taşıma Bilet Tarifeleri ile Elektronik Kart Ücretleri tarifesinde; Engelli Vatandaşlarımızdan Engelli bilet bedeli =ücretsiz yerine en az %40 ve üzeri engellilerden indirimli bilet bedeli=0.95 TL. olarak düzenlenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Tek Kullanımlık bilet Bedelinin belirlenmesi teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Sedat AYDIN ve Türkan TOKER oturumdan ayrılmıştır.)
29. İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1, 2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1, 2 nolu parseller ve 2750 ada 1 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Sedat AYDIN oturuma katılmıştır. Mehmet Emin AKYAY oturumdan ayrılmıştır.)
30. İlave Madde 8: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parsel nolu tarlalarının fabrikalarının büyüme sahası içinde olduğundan, sanayi alanı içine alınması yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; : Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parsel nolu tarlalarının fabrikalarının büyüme sahası içinde olduğundan, sanayi alanı içine alınması yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Türkan TOKER oturuma katılmıştır.)
31. İlave Madde 9: Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde, 1675 ada, 8-9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği yaptırmak yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Nil İlim ve Hizmet Vakfı’nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde, 1675 ada, 8-9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği yaptırmak yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32. İlave Madde 10: Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun Akaryakıt ve LPG istasyonunun kaldırılarak İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33. İlave Madde 11: Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 136 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parseller ile 137 ada 1 nolu parselin müstakilen, ayrıca 118 ada 4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerinde hisseli olarak sahipleri olduklarından bahsedilmektedir ve söz konusu alan için plan değişikliği talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun Akaryakıt ve LPG istasyonunun kaldırılarak İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34. İlave Madde 12: Mülkiyeti Yılmaz KÜÇÜKÇAKIN ve Fazile KELEŞ’e ait İlimiz Kuyucak Köyü 754 ve 755 parsellerin %10 nunu 18.madde uygulamasında zayiat ve Sosyal Tesis alanında kullanılması için şartlı bağış yapma taleplerinin görüşülmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Yılmaz KÜÇÜKÇAKIN ve Fazile KELEŞ’e ait İlimiz Kuyucak Köyü 754 ve 755 parsellerin %10 nunu 18.madde uygulamasında zayiat ve Sosyal Tesis alanında kullanılması için şartlı bağış yapma talebinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35. İlave Madde 13: Ali Osman ÇELİK ve müşterekleri V. İbrahim DAĞGEZEN’in İlimiz, Ünalan Mahallesi, 347 ada, 2, 3, 4, 6 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; Ali Osman ÇELİK ve müşterekleri V. İbrahim DAĞGEZEN’in İlimiz, Ünalan Mahallesi, 347 ada, 2, 3, 4, 6 numaralı parseller için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36. İlave Madde 14: İlimizde kısa bir süre önce başlayan kartlı ulaşım sistemi ve bu sistem ile beraber düzenlenen ulaşım ücret tarifesi ve indirimler ile ilgili Uşak Merkez İlçe sınırlarında kamu adına kamunun doğru bilgilenmesi için çalışan ve bu uğurda yoğun gayret gösteren basın çalışanlarına, basın kuruluşlarının personellerine, indirimli yada bedelsiz olarak ulaşım kartı belediyemiz tarafından verilmesi talep etmekteyim. Çünkü kamu adına vazife yürüten basın mensuplarının ulaşım ihtiyaçlarının çoğu haber takip ederken olmaktadır. Türkiye’de bir çok belediye basın çalışanlarına bu tür ulaşım imkanlarının sağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerim tamamlanmasından sonra; İlimizde kısa bir süre önce başlayan kartlı ulaşım sistemi ve bu sistem ile beraber düzenlenen ulaşım ücret tarifesi ve indirimler ile ilgili Uşak Merkez İlçe sınırlarında kamu adına kamunun doğru bilgilenmesi için çalışan ve bu uğurda yoğun gayret gösteren basın çalışanlarına, basın kuruluşlarının personellerine, indirimli yada bedelsiz olarak ulaşım kartı belediyemiz tarafından verilmesi talep etmekteyim. Çünkü kamu adına vazife yürüten basın mensuplarının ulaşım ihtiyaçlarının çoğu haber takip ederken olmaktadır. Türkiye’de bir çok belediye basın çalışanlarına bu tür ulaşım imkanlarının sağlanması konusunun Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ali ERDOĞAN Akın DEMİR
Belediye Başkanı Katip
(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK