Meclis Karar Özetleri

04.02.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1348
13-02-2014

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ       GÜNÜ        SAATİ    DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.02.2014      SALI          17.00       2014                2                     2              1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V.: Bekir AKAĞAÇ, Üyeler; Orhan TAMER,  Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN,  Kudret ERDEM, Kadir USLU, Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

3. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5893, 5894 ve 5895 nolu adalarda Uşak Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının geçerli olması konusunun  İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.  Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 797 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; Uşak, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerinin üzerinde 1997 yılından itibaren ticari faaliyette bulunan yapısının ruhsata bağlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8. İlimiz, Merkez, Köme Mahallesi, 1105 ada 36 numaralı parselin imar durumunun belirlenmesi için Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ancak söz konusu alanda yapılan plan değişikliği İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmediğinden, düzenlenen imar durumunun uygun olmayacağına karar verildiğinden konunun görüşülerek karara bağlanması.
9. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 104 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.  İl Müftülüğünün 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 912 ada, 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.  Muammer ÖZCAN’ın 17.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 112 ada, 13 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uyumsuz olduğundan bahsedilerek, mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12. Orhan BOZ ve müştereklerinin 23.01.2014 tarihli müracaatlarında; İlimiz, Kurtuluş Mahallesi, 151 ada 8 ve 20 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
13. Savaş ACAR’ın 22.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 755 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14. Rukiye AKÇAY’ın 25.12.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 924 ada 43 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  9  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18. Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sahiplerinin kendi araçlarına ücretle bindiklerinden kendilerine her plaka için 2 adet Serbest biniş kartı verilerek Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz faydalandırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19. Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
20. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 82 nolu karar ile Toptancı Halinde faaliyet gösteren işletmelerden 8.000 TL teminat alınması karar verildiği, 8.000 TL lik teminatın Dernek Başkanı Adem ÖZCAN’ ın talebi üzerine senet veya çek olarak alınması talebinin görüşülmesi.
22. İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin  İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup,  söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
24. İlave Madde 1: İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 860 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, OEDAŞ’ın ekli krokide sınırlandırmış olduğu alanın imar planında Trafo alanı olarak ayrılması konusunun görüşülmesi.
25. İlave Madde 2: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18/1 maddesinde "Binalarda 1-) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.dir. denilmektedir. Ancak imar uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinde çekme mesafesi uygulandığında parsel şuyulu durumda kaldığı ve bu gibi yerlerde çekme mesafesi uygulanıp uygulanmayacağı konusunun görüşülmesi.
26. İlave Madde 3: İl Jandarma Komutanlığının İlimiz, 976 ada, 654 numaralı parselde bulunan 21.438,05 m²’lik alana ait imar planının, mevcut durumu ile uygun hale getirilmesi konusunun görüşülmesi.
27. İlave Madde 4: TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim Hattı Projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına rastladığından bahsedilmekte ve ilgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.  İlave Madde  5: Uşak İli Uygulama İmar Planı Notlarının Meskun Alanlar yeni 13.madde eski l6.Maddesinde, Kapalı Çıkmalar paragrafının "1.bendi: Bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5m'den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çımalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., Ön bahçesi 2 m’ye kadar 20 cm., Ön bahçesi 3m’ye kadar 30 cm., Ön bahçe mesafesi 3 m'den fazla olan yerlerde 40 cm artırılarak uygulanır. " ibaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2.bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan l.benddeki  ibarede artırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellere mağduriyet getirmektedir.Söz konusu yeni 13.madde eski l6.Maddenin 1. bendinin’de plan notlarından çıkarılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29. İlave Madde 6: Manisa İdare Mahkemesinde görülen 2013/165 esas nolu ve 2014/46 karar nolu dava sonucunda, 19.11.2012 tarih ve 2012/779 sayılı Belediye Meclis kararı iptal edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yeniden Meclis kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ :

3. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5893, 5894 ve 5895 nolu adalarda Uşak Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının geçerli olması konusunun  İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5893, 5894 ve 5895 nolu adalarda Uşak Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının geçerli olması konusunun  İmar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ufuk DÜZENLİ, Ahmet KARAOĞLU, Kadir USLU ve Ebru ÖZSOY’un 4 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
  
Gündeme İlave 6.madde olarak alınan Gündemin 29.maddesinin Gündemin 4.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

29. İlave Madde 6: Manisa İdare Mahkemesinde görülen 2013/165 esas nolu ve 2014/46 karar nolu dava sonucunda, 19.11.2012 tarih ve 2012/779 sayılı Belediye Meclis kararı iptal edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yeniden Meclis kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Manisa İdare Mahkemesinde görülen 2013/165 esas nolu ve 2014/46 karar nolu dava sonucunda, 19.11.2012 tarih ve 2012/779 sayılı Belediye Meclis kararı iptal edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yeniden Meclis kararı alınması konusunun Hukuk Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bekir AKAĞAÇ           Kadir  USLU   Orhan TAMER  
Meclis 2.Başkan V.          Katip                 Katip


4.  Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Talat DOĞRU, Ufuk DÜZENLİ, Ahmet KARAOĞLU ve Murat Serhat EREN’in  4 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin görüşmeleri yapılırken  üyelerden Hakkı KAYGISIZ, Türkan TOKER ve Ahmet SEVİNDİK oturuma katılmıştır. Kadir USLU, Ebru ÖZSOY ve Necat ÇOLAK oturumdan ayrılmıştır.)

Gündemin 5.maddesinin Gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 797 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; Uşak, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerinin üzerinde 1997 yılından itibaren ticari faaliyette bulunan yapısının ruhsata bağlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarih ve 797 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; Uşak, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerinin üzerinde 1997 yılından itibaren ticari faaliyette bulunan yapısının ruhsata bağlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama oy birliği ile kabul edilmiştir. 
8. İlimiz, Merkez, Köme Mahallesi, 1105 ada 36 numaralı parselin imar durumunun belirlenmesi için Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ancak söz konusu alanda yapılan plan değişikliği İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmediğinden, düzenlenen imar durumunun uygun olmayacağına karar verildiğinden konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesi, 1105 ada 36 numaralı parselin imar durumunun belirlenmesi için Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ancak söz konusu alanda yapılan plan değişikliği İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmediğinden, düzenlenen imar durumunun uygun olmayacağına karar verildiğinden konunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 104 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 104 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Necat ÇOLAK oturuma katılmıştır.)
10.  İl Müftülüğünün 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 912 ada, 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İl Müftülüğünün 15.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 912 ada, 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.  Muammer ÖZCAN’ın 17.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 112 ada, 13 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uyumsuz olduğundan bahsedilerek, mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muammer ÖZCAN’ın 17.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 112 ada, 13 numaralı parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uyumsuz olduğundan bahsedilerek, mağduriyetinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Orhan BOZ ve müştereklerinin 23.01.2014 tarihli müracaatlarında; İlimiz, Kurtuluş Mahallesi, 151 ada 8 ve 20 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Orhan BOZ ve müştereklerinin 23.01.2014 tarihli müracaatlarında; İlimiz, Kurtuluş Mahallesi, 151 ada 8 ve 20 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Savaş ACAR’ın 22.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 755 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Savaş ACAR’ın 22.01.2014 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 755 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Rukiye AKÇAY’ın 25.12.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 924 ada 43 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Rukiye AKÇAY’ın 25.12.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 924 ada 43 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 8 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 8 adet talebin içersinde bulunan ve sıralama listesinin 2.sırasında bulunan Ömer YEŞİL’in talebinin Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Ahmet KARAOĞLU ve Akın DEMİR’in 4 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sıralama listesinin  1., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sırasındaki taleplerin Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Kudret ERDEM ve Aytekin AKIN’ın 2 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  9  adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen  9  adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Kudret ERDEM ve Aytekin AKIN’ın 2 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18. Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sahiplerinin kendi araçlarına ücretle bindiklerinden kendilerine her plaka için 2 adet Serbest biniş kartı verilerek Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz faydalandırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sahiplerinin kendi araçlarına ücretle bindiklerinden kendilerine her plaka için 2 adet Serbest biniş kartı verilerek Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden Ücretsiz faydalandırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mustafa KORKMAZ’ın 1 ret oyuna karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Mehmet DEMİRHİNDİ oturumdan ayrılmıştır.)
19. Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak kararımıza ekli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Mehmet Emin AKYAY oturumdan ayrılmıştır.)
20. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesi içkili yer bölgesi Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda,Belediye mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği, 04.02.2013 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ile konunun imar komisyonuna havalesi uygun görüldüğü meclis kararına istinaden içkili yer bölgesinin tespiti konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN ve Necat ÇOLAK’ın 9 ret oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Mehmet Emin AKYAY ve Mehmet DEMİRHİNDİ oturuma katılmıştır.)
 
    Meclis 2.Başkan V.  Bekir AKAĞAÇ; Gündemin kalan maddelerinin 05.02.2014 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.


Bekir AKAĞAÇ           Orhan TAMER    Ufuk DÜZENLİ
Meclis 2.Başkan V.          Katip                    Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu