Meclis Karar Özetleri

05.02.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1204
13-02-2014

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ             GÜNÜ           SAATİ    DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.02.2014   ÇARŞAMBA       17.00      2014                2                  3              1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V.: Bekir AKAĞAÇ, Üyeler; Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU,  Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ,  Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL,  Akın DEMİR,  Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK,  Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN,  Kudret ERDEM, Kadir USLU,  Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

21. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 82 nolu karar ile Toptancı Halinde faaliyet gösteren işletmelerden 8.000 TL teminat alınması karar verildiği, 8.000 TL lik teminatın Dernek Başkanı Adem ÖZCAN’ ın talebi üzerine senet veya çek olarak alınması talebinin görüşülmesi.
22. İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin  İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup,  söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
24. İlave Madde 1: İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 860 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, OEDAŞ’ın ekli krokide sınırlandırmış olduğu alanın imar planında Trafo alanı olarak ayrılması konusunun görüşülmesi.
25. İlave Madde 2: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18/1 maddesinde "Binalarda 1-) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.dir. denilmektedir. Ancak imar uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinde çekme mesafesi uygulandığında parsel şuyulu durumda kaldığı ve bu gibi yerlerde çekme mesafesi uygulanıp uygulanmayacağı konusunun görüşülmesi.
26. İlave Madde 3: İl Jandarma Komutanlığının İlimiz, 976 ada, 654 numaralı parselde bulunan 21.438,05 m²’lik alana ait imar planının, mevcut durumu ile uygun hale getirilmesi konusunun görüşülmesi.
27. İlave Madde 4: TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim Hattı Projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına rastladığından bahsedilmekte ve ilgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.  İlave Madde  5: Uşak İli Uygulama İmar Planı Notlarının Meskun Alanlar yeni 13.madde eski l6.Maddesinde, Kapalı Çıkmalar paragrafının "1.bendi: Bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5m'den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çımalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., Ön bahçesi 2 m’ye kadar 20 cm., Ön bahçesi 3m’ye kadar 30 cm., Ön bahçe mesafesi 3 m'den fazla olan yerlerde 40 cm artırılarak uygulanır. " ibaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2.bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan l.benddeki  ibarede artırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellere mağduriyet getirmektedir.Söz konusu yeni 13.madde eski l6.Maddenin 1. bendinin’de plan notlarından çıkarılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
30.  İlave Madde  7: Belediye Meclisinin 2014 şubat ayı  toplantısının 2.birleşiminde görüşülüp, Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 1 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ :

Gündemin 24, 25 , 26 ve 28.maddelerinin Gündemin 21.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

24. İlave Madde 1: İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 860 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, OEDAŞ’ın ekli krokide sınırlandırmış olduğu alanın imar planında Trafo alanı olarak ayrılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 860 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, OEDAŞ’ın ekli krokide sınırlandırmış olduğu alanın imar planında Trafo alanı olarak ayrılması konusunun İmar Komisyonuna  gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25. İlave Madde 2: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18/1 maddesinde "Binalarda 1-) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.dir. denilmektedir. Ancak imar uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinde çekme mesafesi uygulandığında parsel şuyulu durumda kaldığı ve bu gibi yerlerde çekme mesafesi uygulanıp uygulanmayacağı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18/1 maddesinde "Binalarda 1-) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.dir. denilmektedir. Ancak imar uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinde çekme mesafesi uygulandığında parsel şuyulu durumda kaldığı ve bu gibi yerlerde çekme mesafesi uygulanıp uygulanmayacağı konusunun İmar Komisyonuna  gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26. İlave Madde 3: İl Jandarma Komutanlığının İlimiz, 976 ada, 654 numaralı parselde bulunan 21.438,05 m²’lik alana ait imar planının, mevcut durumu ile uygun hale getirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Jandarma Komutanlığının İlimiz, 976 ada, 654 numaralı parselde bulunan 21.438,05 m²’lik alana ait imar planının, mevcut durumu ile uygun hale getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna  gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.  İlave Madde  5: Uşak İli Uygulama İmar Planı Notlarının Meskun Alanlar yeni 13.madde eski l6.Maddesinde, Kapalı Çıkmalar paragrafının "1.bendi: Bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5m'den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çımalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., Ön bahçesi 2 m’ye kadar 20 cm., Ön bahçesi 3m’ye kadar 30 cm., Ön bahçe mesafesi 3 m'den fazla olan yerlerde 40 cm artırılarak uygulanır. " ibaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2.bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan l.benddeki  ibarede artırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellere mağduriyet getirmektedir.Söz konusu yeni 13.madde eski l6.Maddenin 1. bendinin’de plan notlarından çıkarılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Notlarının Meskun Alanlar yeni 13.madde eski l6.Maddesinde, Kapalı Çıkmalar paragrafının "1.bendi: Bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5m'den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çımalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., Ön bahçesi 2 m’ye kadar 20 cm., Ön bahçesi 3m’ye kadar 30 cm., Ön bahçe mesafesi 3 m'den fazla olan yerlerde 40 cm artırılarak uygulanır. " ibaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2.bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan l.benddeki  ibarede artırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellere mağduriyet getirmektedir.Söz konusu yeni 13.madde eski l6.Maddenin 1. bendinin’de plan notlarından çıkarılması konusunun İmar Komisyonuna  gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21. Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 82 nolu karar ile Toptancı Halinde faaliyet gösteren işletmelerden 8.000 TL teminat alınması karar verildiği, 8.000 TL lik teminatın Dernek Başkanı Adem ÖZCAN’ ın talebi üzerine senet veya çek olarak alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 82 nolu karar ile Toptancı Halinde faaliyet gösteren işletmelerden 8.000 TL teminat alınması karar verildiği, 8.000 TL lik teminatın Dernek Başkanı Adem ÖZCAN’ ın talebi üzerine senet veya çek olarak alınması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonuna  gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

    Meclis 2.Başkan V.  Bekir AKAĞAÇ; Gündemin kalan maddelerinin 06.02.2014 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.


Bekir AKAĞAÇ           Kadir USLU     Ufuk DÜZENLİ 
Meclis 2.Başkan V.         Katip                Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu