Meclis Karar Özetleri

08.01.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1403
14-01-2014
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ        GÜNÜ          SAATİ     DÖNEM   TOPLANTI   BİRLEŞİM   OTURUM
08.01.2014   ÇARŞAMBA   17.00        2014              1              5              1-2

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V.: Emel TAYLAN, Üyeler; Orhan TAMER,Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ, Mustafa KORKMAZ,Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

41. İlave Madde 4: Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine 06.06.2013 tarih ve 459 sayılı meclis kararında belirtilen otopark ücretlerinin 10.35 maddesi olarak girilmesi, ücret tarifesinin 13.4 maddesine, Belediyemizce işletilen yerlerde perakende olarak satılmakta olan ürünler, otopark giriş ücretleri ve termal tesisi giriş ücretlerine KDV.Dahil ibaresinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.
42. İlave Madde 5: İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun görüşülmesi.
24. Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43. İlave Madde 6: İlimiz, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5894 ve 5895 adalarda mücavir alan büyümesi nedeniyle planlarda oluşan uyumsuzluğun giderilmesi konusunun görüşülmesi.
10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44. İlave Madde 7: 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45. İlave Madde 8: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :

41. İlave Madde 4: Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine 06.06.2013 tarih ve 459 sayılı meclis kararında belirtilen otopark ücretlerinin 10.35 maddesi olarak girilmesi, ücret tarifesinin 13.4 maddesine, Belediyemizce işletilen yerlerde perakende olarak satılmakta olan ürünler, otopark giriş ücretleri ve termal tesisi giriş ücretlerine KDV.Dahil ibaresinin eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine 06.06.2013 tarih ve 459 sayılı meclis kararında belirtilen otopark ücretlerinin 10.35 maddesi olarak girilmesi, ücret tarifesinin 13.4 maddesine, Belediyemizce işletilen yerlerde perakende olarak satılmakta olan ürünler, otopark giriş ücretleri ve termal tesisi giriş ücretlerine KDV.Dahil ibaresinin eklenmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42. İlave Madde 5: İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24. Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusu görüşmeleri esnasında 5. Birleşim 1. Oturuma 5 dakika ara verilmiştir.

Meclis 1.Başkan Vekili Emel TAYLAN 2014 Ocak ayı Meclis Toplantısının 5. Birleşim 2. Oturumu açmıştır.

Üyelerden Ebru ÖZSOY, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN ve Türkan TOKER oturumdan ayrılmıştır.

Konunun görüşülmesi tamamlanmasından sonra; Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1227 E. 2010/115 K. Sayılı kararı Danıştay 6.Daire Başkanlığının 2011/5460 K. Sayılı kararı ile bozulmasından sonra; konu ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün : "…dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda, imar planı ile ilgili çeşitli sakıncalar ileri sürülmüş olduğundan, bunlar da dikkate alınarak, bölgedeki imar planı düzenlemesinin akıbeti ile ilgili olarak, Belediye Meclisinden karar alınması gerektiği düşünülmektedir.” görüşüne istinaden yeni bir işlem yapılması konusu hakkında üyelerden Kudret ERDEM, Orhan TAMER ve Osman Nejat ARAT’ ın vermiş olduğu önergenin "Manisa İdare Mahkemesinin ilk verdiği kararın batıl olması ve İmar Planının geçerli olması dolayısı ile İdarece Manisa İdare Mahkemesi kararından önce yürürlükte olan İmar Planlarının geçerli olması ve planlar doğrultusunda hazırlanan uygulama İmar Planlarına göre İmar durum belgesi verilmesini arz ederiz.” Kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda üyelerden Emel TAYLAN, Murat Serhan EREN, Akın DEMİR, Mehmet Emin AKYAY, Sedat AYDIN, Mustafa GÜNDÜZ ve Mustafa KORKMAZ’ ın 7 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
43. İlave Madde 6: İlimiz, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5894 ve 5895 adalarda mücavir alan büyümesi nedeniyle planlarda oluşan uyumsuzluğun giderilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz, Ovademirler Köyü, 5889, 5890, 5894 ve 5895 adalarda mücavir alan büyümesi nedeniyle planlarda oluşan uyumsuzluğun giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile Uşak İli Revizyon İmar Planı Plan Notlarının tek bir başlık altında toplanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
44. İlave Madde 7: 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin "Tahsisin Devri” başlıklı 16.maddesine istinaden pazaryerleri parsellerinde yapılacak olan devir işleminde 1.fıkra hariç olmak üzere diğer devir işlemlerinde, devir ücretinin alınıp alınmaması ve alınacak ise miktarının belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
45. İlave Madde 8: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. bendinde "Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, belediye meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır” Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Bendinde "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir” denilmektedir. 2014 Yılında halde faaliyet gösterenlerden 1 yıllık teminat miktarının tespiti konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2014 Şubat ayı Meclis Toplantısının 03.02.2014 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Emel TAYLAN; 2014 Ocak ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Emel TAYLAN            Orhan TAMER    Ufuk DÜZENLİ
Meclis 1.Başkan V.       Katip                KatipSon Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu